bux.sk
knihy, ktorými žijete
Úvodná stránka Neprehliadnite
Buxcafe Knižné podcasty Eknihy na Bux.skPravidlá a podmienky súťaže

Pravidlá a podmienky súťaže sú uvedené na súťažnej webovej stránke: www.Buxcafe.sk

Tieto podmienky súťaže platia v prípade akéhokoľvek rozporu či nesúladu s akoukoľvek inou formou komunikácie vrátane reklamných a propagačných materiálov a súťažných podmienok uvedených na webovej stránke súťaže. Inštrukcie k zapojeniu sa do súťaže či k ďalším nárokom sa považujú za súčasť podmienok a všetci súťažiaci automaticky súhlasia so zmluvnými podmienkami a zároveň sú pre nich tieto podmienky záväzné.

Usporiadateľ súťaže

Túto súťaž organizuje IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika, IČO: 00 678 856 (ďalej tiež len „spoločnosť“).

Súťaž

1. Táto súťaž poskytuje účastníkom súťaže príležitosť stať sa jedným z výhercov (definované nižšie), ktorých krstné meno a priezvisko bude uvedené na spomínanom webe.

2. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sa tu zvyčajne zdržiava, vo veku 18 a viac rokov a ktorá je rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa. Táto fyzická osoba musí mať poštovú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a splniť podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel.
Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s usporiadateľom alebo v inom priamom zmluvnom vzťahu a ich blízke osoby v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Na súťaži sa rovnako nemôžu zúčastniť právnické osoby.

3. Pre účasť v súťaži nie je potrebné uhradiť žiadny poplatok.

4. Účasť na súťaži je podmienená prístupom na internet a následným predložením dokladu o kúpe podľa definovaných pravidiel.

5. Súťaž sa začína 9.marca 2021 a končí sa 9.apríla o 24.00 h. Akékoľvek ďalšie príspevky a vyplnené komentáre mimo týchto vyhradených termínov (vyhradeného času a dátumu) nebudú zaradené do súťaže.

6. Súťažné príspevky budú uznané za vyhovujúce iba vtedy, keď splnia požiadavky nasledovných pokynov:

a) súťažiaci musí vyplniť formulár, odpovedať na otázku a zadať svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

b) súťažiaci musí odoslať formulár, čím súhlasí s podmienkami súťaže a využitím na marketingové účely vydavateľstva Ikar.

7. Na účasť v súťaži je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu.

8. Súťažiaci, ktorí neuvedú správne osobné údaje, alebo tí, ktorí sa do súťaže zapoja akýmkoľvek podvodným spôsobom, budú podľa uváženia spoločnosti vyradený.

12. Náhrada za výhru nebude poskytnutá vo finančnej ani v inej alternatíve, či už úplne, alebo čiastočne, s výnimkou toho, že ak nastanú okolnosti, ktoré spoločnosť nedokáže ovplyvniť, spoločnosť si vyhradzuje právo nahradiť výhru v rovnakej alebo vo vyššej hodnote.
Výhra je neprenosná a nemôže sa zameniť za žiadnu finančnú alternatívu (či už úplne, alebo

čiastočne). Účastník berie na vedomie, že výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle ustanovení § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.

13. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v čase od 10.apríla do 13.apríla 2021, kedy spoločnosť vyberie z príspevkov vyhovujúcich týmto podmienkam súťaže a prijatých v súlade s týmito podmienkami. Celkovo 10 výhercov.

14.  Výhercov vyberie organizátor súťaže na základe náhodného výberu. Po potvrdení spoločnosti, že účastník bol vybratý ako výherca, ten bude musieť predložiť doklad o kúpe knihy Cestovateľská agentúra Tajné svety s najneskorším dátumom 9.apríla 2021, a to do 7 dní od oslovenia. Ak výherca nesplní požiadavky alebo termíny (čas a dátum) určené spoločnosťou, vymenované v tomto bode, organizátor si vyhradzuje právo vybrať náhradného výhercu.

15. Spoločnosť bude kontaktovať výhercov e-mailom. Od každého výhercu bude požadovať, aby potvrdil výhru dokladom o kúpe knihy a aby poskytol ďalšie informácie potrebné na zaslanie/odovzdanie výhry.
Výhercovia súhlasia s tým, že krstné meno, prípadne aj priezvisko alebo nickname budú  zverejnené na súťažnej webovej stránke organizátora.

16. Výhry:
1.cena: Notebook
2.cena: Tablet
3.-5.cena: čítačka Kindle
6.-10.cena: kufor plný kníh podľa vlastného výberu

17. Súťažiaci sú povinní skontrolovať si svoju e-mailovú schránku vrátane priečinka s nevyžiadanou poštou (napr. spam), aby sa ubezpečili, že dostali oznámenie o výhre a pod. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za to, ak si účastník uplatní na svoju cenu nárok oneskorene a ak je tento e-mail už neaktuálny alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neprečítaný.

18. Ak si výherca nemôže prevziať výhru alebo sa s ním nie je možné skontaktovať, prípadne iným spôsobom porušuje tieto súťažné podmienky, spoločnosť si vyhradzuje právo vybrať iného výhercu podľa rovnakých pravidiel ako je uvedené vyššie. Tento postup sa bude opakovať, až kým oprávnený výherca nebude môcť získať svoju výhru.

19. Zapojením sa do súťaže súťažiaci dáva zároveň v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas na to, aby jeho osobné údaje boli zaradené do databázy usporiadateľa súťaže a spracované usporiadateľom súťaže s cieľom vyhlásiť víťaza a doručiť ceny v prípade, že súťažiaci vyhrá, a s cieľom uskutočňovať marketingové akcie a ponuky tovaru a služieb, a to od prihlásenia sa súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.

20. Spoločnosť je správcom osobných údajov – prevádzkovateľom databázy údajov, ktoré zhromažďuje počas súťaže. Osobné údaje použije v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov v súťaži. Tieto osobné údaje použije na účely vedenia súťaže a udeľovania akýchkoľvek cien a po stanovenej lehote od ukončenia súťaže ich vymaže. Pod pojmom „osobné údaje“ rozumieme mená účastníkov a ďalšie podrobnosti či informácie, ktoré poskytli do súťaže (napr. e-mailové adresy, meno, vek a miesto trvalého bydliska).
Ak sa uchádzači rozhodli pre prijímanie marketingovej komunikácie od spoločnosti, spoločnosť použije e-mailové adresy týchto účastníkov, v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov v súťaži, na zasielanie správ a noviniek spoločnosti. Účastníci dostanú možnosť odhlásiť sa z týchto e-mailov, ak nechcú dostávať žiadnu ďalšiu komunikáciu tohto druhu. Môžu požiadať o prístup k svojim osobným údajom alebo upraviť svoje osobné údaje tak, že pošlú e-mail na adresu: info@ikar.sk.

21. Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť si všetky údaje. Spoločnosť má právo požadovať od účastníka preukázanie týchto údajov. Doklady preukazujúce uvedené skutočnosti musia byť spoločnosti predložené do 3 (troch) dní od doručenia jej žiadosti účastníkovi.

22. Ak z akejkoľvek príčiny nie je možné, aby sa súťaž uskutočnila podľa plánu a týchto súťažných pravidiel a podmienok– vrátane dôvodov ako zásah počítačového vírusu do počítačového systému spoločnosti alebo externého systému, zlyhanie siete, chybná manipulácia, neoprávnený zásah, podvod, technické zlyhania alebo akékoľvek iné nepredvídateľné príčiny, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti a ktoré poškodzujú alebo ovplyvňujú správu, bezpečnosť, spravodlivosť, férovosť alebo správny priebeh tejto súťaže, podľa tu vyhlásených pravidiel a podmienok, spoločnosť môže na základe vlastného uváženia upraviť súťaž alebo ju pozastaviť, prípadne zrušiť celú súťaž.
Ak spoločnosť súťaž zruší, zanikajú všetky nároky účastníkov súťaže.
Ak dôjde k takej udalosti alebo nastanú také okolnosti, ktoré sú mimo primeranej kontroly spoločnosti a ktoré bránia spoločnosti dodržať tieto pravidlá a podmienky, spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo súťaže alebo za oneskorenie pri plnení svojich záväzkov. Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že sa bude snažiť za každých okolností minimalizovať nepriaznivý účinok takéhoto stavu na účastníkov a autorov diel, aby predišla ich zbytočnému sklamaniu.

23. Organizátor a jeho pridružené subjekty nenesú zodpovednosť za žiadne straty (vrátane nepriamej, osobitnej či následnej strate alebo strát z príjmu), nijaké výdavky alebo škody, ktoré utrpeli (či už vznikli z nedbanlivosti akejkoľvek osoby, alebo nie) v súvislosti s touto súťažou ktorejkoľvek osobe alebo ktoré vznikli prijatím alebo použitím výhry, s výnimkou zodpovednosti, ktorú nemožno vylúčiť zo zákona, pričom v prípade preukázania takejto zodpovednosti spoločnosti je náhrada obmedzená na minimum určené zákonom.

24. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť výhru alebo odobrať nárok na výhru a/alebo odmietnuť ďalšiu účasť v súťaži a diskvalifikovať účastníka, ak existuje dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu súťažných podmienok a akýchkoľvek ďalších pokynov, ktoré sú súčasťou požiadaviek tejto súťaže, alebo ak účastník získal nespravodlivú výhodu v účasti alebo vyhral podvodom.

25. Ak by sa zistilo, že niektoré z ustanovení súťažných podmienok a pravidiel je nezákonné, neplatné alebo inak nevynútiteľné, potom bude z týchto podmienok vypustené. Ostatné ustanovenia súťažných podmienok a pravidiel zostanú naďalej v platnosti.

26. V akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, podmienok a pravidiel súťaže či posudzovaní akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži si spoločnosť vyhradzuje vydať rozhodujúce a konečné stanovisko.

27. Spoločnosť vyhlasuje, že nemá kontrolu nad komunikačnými sieťami a nezodpovedá za nijaké problémy v dôsledku preťaženia siete, technickej poruchy a pod. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne podvody spáchané akoukoľvek treťou osobou ani za udalosti, ktoré sú nepredvídateľné a mimo jej kontroly vrátane, ale nielen, chyby používateľa a zlyhania siete, počítača, hardvéru alebo softvéru akéhokoľvek druhu, ktoré môžu obmedziť, zdržať účastníka alebo mu zabrániť zúčastniť sa na súťaži.

28. Pravidlá a podmienky súťaže aj akékoľvek námietky proti nim alebo požiadavky účastníkov či autorov diel zapojených do súťaže (vrátane mimozmluvných námietok alebo požiadaviek), ktoré môžu vzniknúť z týchto súťažných pravidiel a podmienok alebo v súvislosti s nimi, sa spravujú a sú interpretované v súlade s právnym predpismi Slovenskej republiky.

Bratislava, 8.marca 2021.

Výber žánrov

Beletria pre dospelých

Cestovanie, mapy

Česká literatúra

Deti do 10 rokov

Deti nad 10 rokov

Fond na podporu umenia

Jazyky, vzdelanie

Literatúra faktu

Odborná literatúra

Populárne náučná pre dospelých

Slovenská literatúra


Darčekové predmety a ostatné

Hovorené slovo

Hudobné CD

Knihy na počúvanie

Počítačové hry a aplikácie

DVDx